Politica de Confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC EMI EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIE SA, cu sediu în Căteasca, județul Arges, în calitate de operator de date cu caracter personal („Societatea” sau „EMI„).

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.emi.ro. („Website-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

EMI poate prelucra datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați voluntar sau involuntar, în calitate de vizitator al Website-ului. Categoriile de date cu caracter prelucrate depind de natura modului în care doriti să interacționati cu Website-ul.

EMI prelucrează datele cu caracter personal introduse de dumneavoastră pe Website atunci când:

 • vizitați secțiunile disponibile pe Website (de exemplu, adresa IP – dată pe care o furnizați involuntar);
 • completați formularul de contact disponibil pe Website (de exemplu, nume, prenume, companie pe care o reprezentați, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații pe care le inserați în câmpul „Mesaj”);

Separat, EMI prelucrează date cu caracter personal pe care le furnizați voluntar atunci când transmiteți un e-mail către adresele Societatii disponibile în secțiunea „Contact”:

office@emi.ro, service@emi.ro.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Webite-ului, EMI prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel:

 • pentru a vă contacta/răspunde cu privire la solicitările formulate prin intermediul formularului de contact sau, după caz, prin intermediul unui e-mail transmis la una din adresele de mai sus;
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor și a solcitărilor adresate EMI;
 • pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Website.

Temei

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopurile menționate are la bază interesul legitim al EMI de a asigura funcționarea corectă a Website-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Website-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor solicitări, întrebări sau reclamații.

Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Daca intenționăm să folosim datele dumneavoastră personale în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom informa în prealabil cu privire la scopul secundar și vă vom furniza orice alte informatii necesare conform GDPR.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, EMI va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care completează formularul de contact sau transmit e-mailuri la adresele de e-mail aparținând EMI vor fi șterse, de principiu, dacă nu sunt necesare, imediat după transmiterea unui răspuns/furnizarea de informații solicitantului.

În ceea ce privește datele furnizate prin intermediul cookie-urilor, vă invităm să parcurgeți Politica Cookies, document ce vă informeaza cu privire la existența cookie-urilor și la durata de stocare a datelor prin intermediul acestora.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, EMI poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină EMI în desfășurarea activității prin intermediul Website-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Website-ului;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege/este necesară în baza solicitării unui organ abilitat.

Ori de câte ori apelăm la subcontractanți, acționând fie ca operator de date, fie ca persoane împuternicite, ne asigurăm că sunt îndeplinite cerințele stabilite de GDPR și că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod adecvat.

In principiu, datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise către o țară terță sau către o organizație internațională. În orice caz, o astfel de transmitere are loc doar în baza unor clauze contractuale standard sau în baza consimțământului expres al dvs. și luând în considerare implementarea unor garanții adecvate pentru transferul datelor cu caracter personal.

Rețele sociale

Colaborăm cu mai multe rețele sociale, cum ar fi LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. Plug-in-ul stabilește o conexiune directă între browserul Dvs. și serverele respectivelor rețele sociale. Nu avem nicio influență asupra tipului și extinderii datelor pe care plug-in-ul le transferă pe serverele de social media.

Recrutarea

Având în vedere faptul că pe Website este prevăzută o secțiune cu privire la recrutarea de noi angajați în echipa EMI, orice documente trimise în acest sens pe adresa de e-mail office@emi.ro sau orice altă adresă aparținând societății (CV-uri, documente doveditoare ale studiilor, precum diplome, calificări) vor fi șterse în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării lor.

Orice candidat este informat cu privire la datele prelucrate în cadrul procesului de recrutare în mod corespunzător, prin intermediul formularului pus la dispoziție de EMI.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către EMI, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea EMI cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către EMI a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EMI să anonimizeze aceste date (lipsindu-le, astfel, de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice, în interes legitim.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către EMI către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al EMI sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care EMI poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista excepții, motiv pentru care fiecare cerere primită va fi analizată pentru a decide dacă este întemeiată sau nu. Daca cererea este întemeiată, vom facilita exercitarea drepturilor dumneavoastra. Daca cererea nu este întemeiată, o vom respinge, dar vă vom informa despre motivele unei astfel de respingeri și despre dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP sau la instanțele judecatorești competente.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați Societatii prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de corespondență EMI din Bulevardul Libertății, Nr. 18, Bl. 104, Sc. 1, Et. 6, Ap. 12, Sector 5, București, Cod Postal: 050706. Persoana vizată este rugată să insereze, pe plic/la inceputul formularului de contact, o mențiune de tipul „protecția datelor”, „GDPR”/mențiuni similare.

Vom încerca să raspundem solicitării dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în conformitate cu GDPR, în functie de complexitatea cererii, de numărul mare de cereri primite în perioada respectivă sau de incapacitatea de a va identifica în timp util.

Dacă ne străduim să depunem toate eforturile și nu reușim să vă identificăm și nici nu ne furnizați informații suplimentare pentru a vă putea identifica, nu suntem obligați să vă răspundem la cerere.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica Cookies

Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica Politica în orice moment, astfel că ar trebui să verificați periodic aceasta Politică. Utilizarea în continuare a Website-ului după ce postăm orice modificări la Politică pe această pagină reprezintă luarea la cunoștință de către Dvs. și, implicit, acceptul Dvs. de a respecta această Politică, astfel cum a fost modificată.

Ultima actualizare: 2023

Service 24/7